• Address:       P.O Box 11879 - 00100,
           Nairobi, Kenya
  • Tel:       +254 725 456 930
                +254 734 456 930

  • Email:    info@calyflora.co.ke